Teksta izmērs A A A
LV | EN
Jaunumi
PIETEIKTIES JAUNUMIEM

World Reformation Exhibit

Arch. Lauma Zušēvica raksta:

"LELBĀL Virsvalde no sirds pateicās mūsu Baznīcas prezidija loceklim Pēterim Vīgantam, kas uzņēmās atbildību par LELBĀL līdzdalību Reformācijas izstādē un iesaistīja prāv. emer. Dr. Fritz Kristbergu šajā ļoti nozīmīgā projektā. Iesaistīti būs arī mūsu arch. emer. Elmārs Ernsts Rozītis un vairāki mūsu garīdznieki.
Lai Dievs svētī un dāvina, ka daudz iepazīsies ar mums un Reformācijas ienākšanu un ietekmi Latvijā. Paldies!"

[...]
Publicēts 20|07|2017

ATSKATOTIES UN VĒLOT PATEICĪBAS PILNU VASARU

Attēlā arch. Lauma Zušēvica kopā ar delegātēm no Nigērijas (ievērot Lutera rozi tērpos).

No 10. līdz 16. maijam Āfrikas Namībijas valsts galvaspilsētā notika Pasaules luterāņu federācijas asambleja. Biju ļoti pateicīga, ka prāv. Emer. Dāvis Kaņeps bija otrs mūsu Baznīcas pārstāvis. No Latvijas ev. lut. Baznīcas neviens nepiedalījās. Man bija uzticēts vadīt nominācijas komiteju, darbs šoreiz nebija grūts, jo septiņu reģionu sanaksmēs kandidāti 48 vietām Federācijas padomē (“Council”) jau bija izvirzīti. Asamblejas ļoti saistošā virstēma bija “Liberated by God’s Grace!” Dažādās lekcijās, pārrunās un svētbrīžos tikam aicināti neaizmirst, ka reiz, kad esam Dieva žēlastības atbrīvoti, nedrīkstam atkāpties no pienākuma to apliecināt ne tikai vārdos, bet darbos. Nedrīkstam doties atpakaļ, pakļaujoties mācībām, kas censtos ierobežot Dieva žēlastības. Apustuļa Pāvila vārdi vēstulē Galatiešiem to apstiprina, jo sevišķi 5:1, kur lasām: “Brīvībai Kristus mūs ir atsvabinājis, tad nu pastāviet tajā un neuzņemieties atkal bauslības jūgu.”

[...]
Publicēts 20|07|2017
Archibīskape
Lauma Zušēvica

12. Pasaules Luterāņu Federācijas (PLF) Ģenerālasambleja, Vindhūkā, Namībijas Republikā 2017. gadā no 10. – 17. maijam

ŠEIT ES CEĻOJU! Es citādi nevaru

Ja Dr. Mārtiņš Luters iepazītos ar to, kādā veidā viņa slavenie vārdi, “Šeit es stāvu” tiek pārprasti Baznīcā, tad jātic, ka viņš atļautu tos mazliet koriģēt. Viņš pabrīnītos: “Vai tiešām mans sacītais bija ielūgums Dieva žēlastības atpestītajiem stāvēt uz vietas?” Luters rūktu: “Nevis ‘Šeit es stāvu’ drīzāk -Šeit es ceļoju!”

[...]
Publicēts 20|07|2017
Prāv. emer.
Dāvis Kaņeps

Pasaules luterāņu federācijas asambleja Namībijā no 10. līdz 16. maijam

Mīļās māsas un mīļie brāļi Kristū!
Pēc dažām dienām prāv. Dāvis Kaņeps un es dosimies uz Windhoek, Namībijā, lai piedalītos Pasaules luterāņu federācijas (PLF) asamblejā. Tā notiks no 10. līdz 16. maijam. PLF asamblejas notiek ik pa septiņiem gadiem, pēdējā bija Štutgartē. Aicinu jums izsekot asamblejas norisei. Zemāk minētas vairākas saites. Atcerēsimies, ka Windhoek laiks no Čikāgas laika ir sešas stundas uz priekšu.
  [...]
Publicēts 05|05|2017
Archibīskape
Lauma Zušēvica

2017. gada iesvētāmo jauniešu saiets Garezerā

Latviešu evaņģēliski luteriskās baznīcas Amerikā (LELBA) iesvētāmo jauniešu saiets “Meklējot sevi V” notika no 21. līdz 23. aprīlim Garezerā. Saietā piedalījās 7 jaunieši no Čikāgas, Milvokiem un Grand Rapidiem. Saietu vadīja mācītāja Helēne Godiņa.

[...]
Publicēts 02|05|2017
Mācītāja
Helēne Godiņa

Viņam lai ir gods un slava!

Nāve ir uzvarēta! Cik ļoti man šī patiesība šogad vajadzīga! Šis svētais Kristus apsolījums, šī Lieldienu cerības un prieka Vēsts!! Kristus uzvara pār to, kas ir tas ienaidnieks, kas salauž sirdis, no mums atrauj cilvēkus, ko mīlam, un bez kuŗiem negribam un pat domājam, ka nevaram dzīvot, kamēr. Kamēr mēs ticības un tikai Dieva mīlestības un žēlastības spēkā iedomājamies, ka varbūt viņi mums vēstītu, ka ir brīvi no visa, kas ir tik nepilnīgs un sāpīgs šajā dzīvē? Kamēr viņi mūs mierinātu – neskumstiet, es esmu ar Viņu, kas mani aicinājis mūžīgā dzīvībā. Ar Jēzu – jaunā dzīvībā, citā valstībā! Vai tad mēs sauktu viņus atpakaļ, kuŗus tik dziļi esam mīlējuši un kuŗu nāves atstājušas tādu tukšumu un sāpes mūsu sirdīs?
[...]
Publicēts 15|04|2017
Archibīskape
Lauma Zušēvica

Kristus augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!

Mīļās māsas un mīļie brāļi!

Jau agri no rīta mēs uzrunājam viens otru ar šiem svētajiem un mūžīgajiem vārdiem: „Kristus augšāmcēlies! Patiesi augšāmcēlies!” Šis sveiciens ir saistīts ar Jēzus Kristus sāpēm un ciešanām, nāvi pie krusta un augšāmcelšanās brīnumu.
[...]
Publicēts 15|04|2017
LELBA pārvaldes priekšnieks
Prāvests Gunārs Lazdiņš

LELBA LIRS Nozares Ciešanu laika vēstule

2017. gada 1. martā – Pelnu dienā

Teicami ir iekaist par labu vienumēr. Gal. 4:18

Mīļā LELBA saime!

Klāt ir atkal Kristus Ciešanu laiks, kad sava gara skatu vēršam uz Jēzus ceļu pretī krustam pasaules vienaldzības un alkatības priekšā. Pasaules aizmirsts, apmelots, un atstumts, Kristus nesa netaisnības un pamestības nastu. Kad raugāmies uz krustu, atceramies divas lietas: pirmkārt, Dieva mīlestību, ko pat netaisnība, naids, un nāve neizdzēš mūsu nežēlīgajā pasaulē; un otrkārt, Kristus līdzcietību, kas solidaritātē plūst pie visiem, kam smagas nastas nesamas šajā dzīvē. Sekot Kristum – kā Ciešanu laiks arvien no jauna atgādina – nozīmē, ka esam aicināti pateikties Dievam par Kristus žēlastības veltēm mūsu pasaulei. Bet tas arī nozīmē saredzēt tos, ko Kristus arvien pamanīja un iekļāva savas mīlestības lokā – atstumtos, pieviltos, apmelotos, aizmirstos, neievērotos. Tos, kas šajā pasaulē “neskaitās.” 

  [...]
Publicēts 15|03|2017
LELBA LIRS Nozares vadītāja
Māc. Dr. Kristīne Sūna-Koro

LELBA 2017. g. iesvētes saieta datuma maiņa

Esam nolēmuši mainīt jauniešu iesvētes saieta datumu, lai vairākiem jauniešiem būtu iespēja piedalīties. ‌‌‌

Saiets notiks no 21. līdz 23. aprīlim GarezerāIerašanās piektdienas vakarā, 21. aprīlī, un prom došanās svētdien, 23. aprīlī, pusdienas laikā. Saietu vadīs mācītāja Helēne Godiņa (Denveras mācītāja). Būs radoša programma un brīnišķīga iespēja mūsu jauniešiem veidot jaunas draudzības un augt ticībā. 

Lūdzam pieteikties pie mācītājas Helēnes līdz 31. martam: helene.godina@amnis.lv. Dalības maksa ir $40. Čeki rakstāmi "LELBA". Iesakām draudzēm segt dalības maksu.

Drīzumā tiks izsūtīta saieta programma.

Mudiniet jūsu jauniešus piedalīties un augt ticībā!
Publicēts 22|02|2017
Jaunatnes nozares vadītājs
Mācītājs Dāgs Demandts

Līdzjūtībā mūsu arhibīskapei

„Kungs, lai nu tavs kalps aiziet mierā, kā Tu esi sacījis;
jo manas acis ir redzējušas tavu pestīšanu, ko Tu esi sataisīijis visiem ļaudīm...” 
(Lūkas ev. 2: 29 – 31)
„Un Viņa kungs sacīja tam: labi, Tu godīgais un uzticīgais kalps. 
Tu esi bijis uzticīgs pār mazumu, es tevi iecelšu par daudzumu. 
Ieej sava Kunga priekā!”   
(Mat. ev. 25: 21)
 
Mīļām māsām un brāļiem Kristū!
 
Vakardien, 9. februārī mūsu Archibīskapes Laumas mammiņa, Līvija Eidemanis mira savas mīļās ģimenes lūgšanu pavadīta, miera pilnā paļāvībā savam Pestītājam.
 
Līvijas Eidemanes izvadīšanas dievkalpojums ir paredzēts pirmdien, 13.februari Klīvlandē. Vizitācija no 9:00, bēres 11:00 Klīvlandes Apvienotās draudzes dievnamā, 1385 Andrews Ave, Lakewood, OH  44107.
 
Lūgšanās būsim ar mūsu archibīskapes Laumas ģimeni un visiem, kas Līviju Eidemani nekad neaizmirsīs un par viņas uzticību Dievam pateiksies vēl ilgus, ilgus gadus.
 
Kristus mīlestībā,
Publicēts 11|02|2017
Prāvests
Gunārs Lazdiņš
12345678910>

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Aprīlis
Kristus saka: "Es biju miris, un redzi - es esmu dzīvs mūžu mūžam, un man pieder nāves un elles atslēgas."
Atklāsmes gr.1:18

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »