Teksta izmērs A A A
LV | EN

Vidienes apgabala konference un māc. Ojāra Freimaņa ievešana amatā

iesūtīts: 31.10.2013
Čikāgas Sv. Pētera draudzei oktobra mēneša pēdējā nedēļas nogale bija īpaši svētīta ar diviem lieliem, visai LELBA saimei un arī pašai draudzei nozīmīgiem notikumiem - Vidienes apgabala konferenci un māc. Ojāra Freimaņa ievešanu amatā Sv. Pētera draudzē.

Sestdienas, 26. oktobra rīts iesākās ar konferences dalībnieku pulcēšanos Sv. Pētera draudzes telpās, lai pie rūpīgi sagatavota reģistrācijas galdiņa varētu saņemt vārdu zīmīti un mapi ar konferencei nepieciešamajiem materiāliem. Plkst. 9:00 māc. Ojārs Freimanis atklāja konferenci ar svētbrīdi. Svētbrīdī dziedot „Tas darbs, Kungs Jēzu, viss ir Tavs, tas darbs, ko darām mēs; Un tādēļ, ka šis darbs ir Tavs, tas zels un pastāvēs,” mēs varējām ķerties pie nākamā darba punkta - amatpersonu izraudzīšanas, apsveikumiem un norādījumiem. Konferences vadīšana tika uzticēta Vidienes apgabala prāv. Gunāram Lazdiņam. Apgabala sekretāre, māc. Aija Graham nolasīja apsveikumu no archibīskapa Elmāra Ernsta-Rozīša.

Ziņojumu daļu iesāka LELBA pārvaldes priekšniece, prāv. Lauma Zušēvica, pastāstot par svarīgiem notikumiem mūsu plašās Baznīcas dzīvē, kur viņa ir piedalījusies pēdējā gadā. Tas ietvēra Draudžu dienas Floridā, kas norisinājās februāra beigās, marta sākumā, piedalīšanos LELBĀL (Latvijas ev. lut. Baznīca ārpus Latvijas) Virsvaldes plenārsēdē Izraēlā, kur tika pārrunātas evaņģelizācijas iespējas tajās valstīs, kur tagad pulcējas nesen no Latvijas pārcēlušies tautieši. Pēc Izraēlas sekoja piedalīšanās LELB (Latvijas ev. lut. Baznīca) Sinodē Latvijā, strādāšana Garezera vasaras vidusskolā un brauciens uz Austrāliju, kas prāv. Laumai bija LELBĀL Virsvaldes uzticēts uzdevums, lai pārrunātu konfliktus, kas bija radušies sakarā ar prāv. Colvina MacPhersona un māc. Guņa Baloža izstāšanos no LELBĀL. Tad savu ziņojumu deva apgabala garīgais vadītājs, prāv. Gunārs Lazdiņš, pastāstot par savām gaitām ceļojumā uz Izraēlu, lai, tāpat kā prāv. Lauma, arī piedalītos LELBĀL Virsvaldes plenārsēdē. Prāvests arī vairāk pastāstīja un uzsvēra to, cik svarīga ir garīdznieku piedalīšanās Garezerā, vai tas būtu vidusskolā, mācot ticības mācību, vai bērnu nometnē. Viņš katru gadu organizē, kurā laikā kurš garīdznieks kalpos. Tam sekoja apgabala kasiera Dr. Arnolda Ruperta ziņojums, kuru pārstāvēja laicīgais pārstāvis Baznīcas Virsvaldē, Ivars Petrovskis, un revīzijas komitejas ziņojums. Jāpiebilst, ka Ivars Petrovskis ieteica pacelt draudžu nodevas maksu no $1.00 uz $1,50 gadā. Tas tika atbalstīts, visiem balsojot par. Izskanēja arī ieteikums no prāv. Laumas jaunās LELBĀL gada grāmatas dāvināt māsu draudzēm Latvijā, jo sevišķi, ja izrādītos, ka LELB šogad neizdos savu Baznīcas gada grāmatu.

Pēc kafijas pārtraukuma Līga Ejupa prezentēja referātu „KRISTIĀNISMS un MĀKSLA”, pastāstot, kā, gadsimtiem mainoties, mainās cilvēces priekšstats par Dieva un Jēzus tēlu. Pašā sākumā gleznās un dažādos mākslas darbos Dievs ir attēlots kā viena roka, kas izstiepjas no debesu velves vai no mākoņa. Cilvēki neuzdrošinājās attēlot visu Dieva tēlu. Laikam ejot uz priekšu, pakāpeniski Dieva tēls ir izveidojies tāds, kāds tas ir šodien. Mākslas darbi ir ļoti labas liecības par to, kā šis priekšstats par Dievu un Jēzu ir attīstījies. Pēc referāta bija pienācis laiks vēlēšanām. Vēlēšanās par apgabala prāvestu uz nākamajiem 3 gadiem vēlreiz tika ievēlēts prāv. Gunārs Lazdiņš, arī sekretāre, māc. Aija Graham, kasieris Dr. Arnolds Ruperts un revīzijas komiteja, kurā ir Vilma Bolšteina, Uldis Pūliņš un Ingrīda Jansone, paliek visi tie paši, kas turpinās iesākto darbu uz priekšu.

Otro referātu konferences dalībniekiem lasīja Una Stroda ar interesantu tēmu „The Laughter of the Trinity: It’s Expressions and Perceptions.” Pēc referāta diskusijas veidā pārrunājām 4 jautājumus par šo tēmu. Vai svētums un smiekli ir savienojami? Pārrunājām, cik pareizi vai nepareizi, cik pieņemami vai nepieņemami ir smieties baznīcā, un kādā veidā tas izjauc, ja izjauc, kāda svētuma pozīciju.

Pēc referāta sadalījušies trīs darba grupās – dāmu komiteju, draudžu priekšnieku un garīdznieku – pastāstījām viens otram, kā mums iet un kur mēs mūsu kalpošanā pašlaik esam, kā arī pārrunājām aktuālus jautājumus, kas skar katru grupu. Pēc darba grupām LELBA jaunās mājas lapas redaktore Edija Banka-Demandta pastāstīja par mājas lapas darbību un to, kā tā tiek veidota. Protams, arī mudinot, lai cilvēki iesūta rakstus un jaunumus. Māc. Dāgs Demandts kā nākamais runātājs iepazīstināja konferences dalībniekus ar jauno LELBA Jaunatnes nozares projektu „Priecīgas pēdas”, kas atbalstīs kurzemniekus ar apaviem. Ziedojumu vākšana šim projektam plānota walk-a-thon veidā, pirmais walk-a-thon notiks 2. novembrī Mineapolē.

Nu bija pienācis laiks vakariņām, lai uzkrātu spēkus dziesmu vakaram, kas sekoja tūlīt pēc tam. Ar dziesmu vācelīti rokās, dziedājām visiem tik pazīstamās latviešu dziesmas, kā piemēram, „Zilais lakatiņš”, „Vecpiebalga”, „Skaista ir jaunība” utt. Aplī sastājušies un rokās sadevušies, sadraudzības pilno dienu noslēdzām ar lūgšanu „Nu es gribu gulēt iet”, māc. Dāga Demandta vadībā.

Svētdien, dodoties uz Sv. Pētera baznīcu, mūs visus sveicināja patīkami silti saules stari dzestrajā rudens rītā. Gandrīz kā signāls kaut kam lielam un īpašam, kas drīzumā sekos. Pēc māc. Dāga rīta svētbrīža, darba grupu vadītāji, Inta Rāve, pārstāvot dāmu komiteju grupu, Sandra Kalve – draudžu priekšnieku, prāv. Gunārs Lazdiņš garīdznieku, atstāstīja visiem, kas mazajās grupās tika pārrunāts. Tika paveiktas vēl nepabeigtas lietas, savilkti kopā visi gali, pieņemtas trīs rezolūcijas, kuras paredz: 1) apsveikt un pateikties arch. Rozītim un visiem tiem, kas piedalījās, lai mūsu Baznīca (LELBA/LELBĀL) tiktu uzņemta Porvoo saimē kā pilntiesīgi dalībnieki, 2) apsveikt prāv. emer. Ivaru Gaidi 50. ordinācijas gadadienā, 3) izteikt lielu pateicību Sv. Pētera draudzes saimei par Vidienes apgabala konferences uzņemšanu un izkārtošanu. Nākamā Vidienes apgabala konference notiks 2014. gada 20. oktobrī Milvokos, tajā pašā laikā, kad notiks LELBA Sinode. Garīdznieku sanāksme notiks 2014. gada 24., 25. aprīlī.

Konferencei beidzoties, sākām gatavoties svētīgajam notikumam – amatā ievešanas dievkalpojumam. Jāpiebilst, ka šajā svētdienā pēc Baznīcas kalendāra atzīmējam Reformācijas svētkus. Šie notikumi pulcēja lielu ļaužu pulku gan no pašas Sv. Pētera draudzes, gan arī no kaimiņiem – Ciānas draudzes. Garīdznieku vien jau 12, kas sarkanbaltā tērpušies, atbalstīja savu amatbrāli Ojāru, katrs pildot kādu no liturģijas daļām. Prāv. Gunārs Lazdiņš vadīja ievešanas amatā daļu. Māc. Ojārs sprediķoja, liekot mums padomāt par to, kas ir īsta brīvība. Apzināties, ka mēs visi esam grēkotāji, izlūgties Dieva piedošanu un censties dzīvot dzīvi, kur Kristus ir centrā. Dievkalpojumu vēl īpašāku izveidoja vīru koris, kas nodziedāja 3 dziesmas. Pēc dievkalpojuma visi varējām baudīt mīļām un darbīgām rokām sagatavotu svētku maltīti.

Dieva palīgu un svētību vēlot māc. Ojāram, viņa sievai Elizabetei, Sv. Pētera draudzei un visai Čikāgas latviešu saimei. Lai piepildās vārdi „Tie, kas Kristus vārdā strādā, Kristus vārdā augļus vāc”.

Edija Banka-Demandta, mājas lapas redaktore
« atpakaļ
Sv. Pētera baznīca. Foto: Edija Banka-Demandta
Foto: Edija Banka-Demandta
Vidienes apgabala konferences 2013 dalībnieki. Foto: Elmārs Bilsēns
Priekšā LELBA pārvaldes priekšniece, prāv. Lauma Zušēvica. Viņai blakus Vidienes apgabala garīgais vadītājs, prāv. Gunārs Lazdiņš. Tālāk no kreisās apgabala sekretāre, māc. Aija Graham. Revīzijas komitejas loceklis Uldis Pūliņš. Vidienes apgabala laicīgais pārstāvis Baznīcas Virsvaldē Ivars Petrovskis. Revīzijas komitejas locekle Ingrīda Jansone. Vidienes apgabala dāmu komiteju referente Inta Rāve. Revīzijas komitejas locekle Vilma Bolšteina. Foto: Elmārs Bilsēns
Māc. Ojāra Freimaņa ievešanas amatā dievkalpojums. Foto: Silvija Kļaviņa-Barshney
Foto: Silvija Kļaviņa-Barshney
Foto: Edija Banka-Demandta
Vīru koris. Foto: Silvija Kļaviņa-Barshney
No kreisās: māc. Dace Skudiņa, māc. Roberts Franklins, māc. Aina Pūliņa, prāv. Gunārs Lazdiņš, māc. Gundega Puidza, māc. Ojārs Freimanis, Sv. Pētera draudzes priekšnieces vietnieks Uldis Pūliņš, Sv. Pētera draudzes priekšniece Inese Stokes, māc. Dāgs Demandts, māc. Georgs Silavs, māc. Aija Graham. Foto: Elmārs Bilsēns

SVĒTIE RAKSTI MĒNESIM

Februāris
Pār tevi atausīs Kungs, un viņa godību redzēs pār tevi!
Jesajas gr. 60:2

Sekojiet mums

 


Latviešu evaņģēliski luteriskā baznīca Amerikā © 2013. Visas tiesības paturētas.
Dizains: Provincentrs; Izgatavoja: GlobalPRO »